Oproep PPS voorstellen HT2FTW 2018

2017, 03 april

5 minuten lezen

High Tech to Feed the World (HT2FtW) verbindt de topsectoren Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT, Agri&Food (A&F) en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U). Gezamenlijk zijn deze topsectoren goed voor 116 miljard euro aan toegevoegde waarde en 150 miljard euro aan export (zie bron). HT2FtW wil innovaties initiëren door intensiveren van samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in crossovers van deze topsectoren, om daarmee de concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van Nederland te versterken. HT2FtW vervlecht de toepassingsgebieden veredeling, tuinbouw, akkerbouw, dierlijke productie, ingrediënten, voedselproducten en machines voor de voedselverwerking met technologische ontwikkelingslijnen in hightech materialen, data-acquisitie, data-analyse en gebruik, automatisering en control, en systeemarchitectuur en integratie.

Versterken vraaggestuurd onderzoek en innovatie
Doel van het topsectorbeleid is om onderzoek en innovatie meer aan te laten sluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven, waartoe nadrukkelijk ook het MKB gerekend wordt. Om de vraagsturing te versterken wordt het bedrijfsleven opgeroepen samen met kennisinstellingen voorstellen in te dienen voor privaat-publieke samenwerking (PPS). De voorstellen voor onderzoek dienen een belangrijke bijdrage te hebben aan de realisatie van de agenda van High Tech to Feed the World. Nadere inhoudelijke toelichting staat vermeld in bijlage 2.

Eisen aan een PPS
In elke PPS dragen private partijen 50{79a1d8301988f39a8c3c8f67223bbd83ba5671ad737bd97a5fd6a78f8aad5391} bij in onderzoek bij TO2, en 30{79a1d8301988f39a8c3c8f67223bbd83ba5671ad737bd97a5fd6a78f8aad5391} in onderzoek bij universiteiten. Deze bijdrage mag deels uit een in-kind bijdrage bestaan en deels uit een cash bijdrage. Hierbij dient de cash bijdrage minimaal 50{79a1d8301988f39a8c3c8f67223bbd83ba5671ad737bd97a5fd6a78f8aad5391} van de totale private bijdrage te zijn. Meer informatie over cash en in-kind bijdragen kunt u vinden in bijlage 4. De PPS-voorstellen mogen een maximale looptijd van vier jaar hebben.

Beschikbaar budget
Voor deze oproep is tenminste 3 miljoen euro vanuit de TKI’s HTSM, A&F en T&U beschikbaar. Dit betreft PPS-programmatoeslag voor TNO, NLR, TU/e, UT en TUD en onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research. Het budget betreft de hele looptijd van een PPS.

Wie kan indienen?
In Nederland gevestigde private partners (bedrijven, brancheorganisaties) en kennisinstellingen kunnen een PPS-voorstel bij het TKI-bureau Agri&Food indienen als centraal verzamelpunt. Het voorstel moet door minimaal twee private partners en de betrokken kennisinstelling(en) worden ondersteund.

Proces van indienen en selectie
Het proces van indienen en selectie bestaat uit twee afzonderlijke fasen:
1. Indienen van een projectidee
2. Indienen van een volledig voorstel.
Na fase 2 wordt een advies uitgebracht over de toekenning van onderzoekcapaciteit of PPS-programmatoeslag op basis van een ranking van de voorstellen binnen het hiervoor beschikbare budget.

Projectidee
Het projectidee voor een PPS omvat een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) private partners, de beoogde kennisinstelling(en) en een berekening en voorziene dekking van het benodigde budget. Het projectidee is maximaal twee A4-tjes groot.
De indiener van een projectidee krijgt een terugkoppeling over de passendheid bij de HT2FtW agenda en de omvang van de aanmeldingen. Bij een sterke overvraag wordt aan enkele indieners het advies gegeven hun voorstel niet verder uit te werken, teneinde een sterke overvraag in de tweede fase te ontmoedigen. Indien relevant dan wordt contact opgenomen door de regisseurs van de TKI’s met suggesties voor samenwerking met andere partijen of met inhoudelijke adviezen.

Volledig voorstel
Voor het volledige voorstel gelden de volgende voorwaarden:

  • Het voorgeschreven format is volledig ingevuld.
  • De begroting is sluitend en goed onderbouwd.
  • Er is sprake van precompetitief onderzoek waarvoor een overheidsbijdrage legitiem is.
  • Het voorstel is ingediend door minimaal twee bedrijven en/of brancheorganisaties en één kennisinstelling

De volledige voorstellen kunnen uitsluitend worden beoordeeld als ze aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Beoordeling en advies projectvoorstellen
De beoordeling zal plaatsvinden door een gezamenlijke commissie van de drie TKI’s.
De beoordelingscommissie rankt de voorstellen en baseert zijn score van de voorstellen op de volgende criteria:
1. Kwaliteit van het voorstel
2. Kwaliteit en crossover gehalte van het consortium
3. Mate waarin het voorstel vernieuwend is
4. Bijdrage aan de HT2FtW innovatieagenda

Een verdere toelichting op de beoordelingscriteria vindt u in bijlage 3.

Besluitvorming
Het programmeringsadvies wordt voorgelegd aan de TKI-besturen voor besluitvorming.
De aanvrager krijgt uiterlijk 23 oktober 2017 bericht en motivatie over de toekenning. Tegen de uitspraak van de TKI’s over de beoordeling van het voorstel is geen beroep mogelijk.

Hoe en wanneer indienen?
Het projectidee moet uiterlijk maandag 1 mei 2017 om 9.00 uur bij het TKI-bureau Agri&Food aangemeld te zijn. Dit kan per email naar info@tki-agrifood.nl. Voor het voorstel is een verplicht format beschikbaar. Dit format is hier te downloaden.

Het volledige projectvoorstel moet uiterlijk maandag 17 juli 2016 om 9.00 uur bij TKI Agri&Food zijn ingediend. Dit kan per email naar info@tki-agrifood.nl. Voor het voorstel is een verplicht format beschikbaar. Dit format is hier te downloaden.

Zie hier het volledige overzicht van belangrijke data.

Nadere informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze call kunt u zich tot de volgende personen wenden:
• Frans Kampers (frans.kampers@wur.nl)
• José Vogelezang (josevogelezang@topsectortu.nl)
• Gerard Beenker (g.f.m.beenker@tue.nl)
• Marcel van Haren (marcel.van.haren@fme.nl)

Voor informatie over deze call kunt u per email vragen sturen naar TKI Agri&Food via info@tki-agrifood.nl.

 

Meer nieuws

Nieuws

19/04/2021

1 minuut lezen

Aanvraagperiodes MIT 2021 van start

Met de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Morgen openen de eerste aanvraagperiodes van verschillende instrumenten. Wil je als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten gericht op gezond, veilig en duurzaam voedsel? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor jou!

Lees verder
GMV
Nieuws

12/04/2021

1 minuut lezen

Resultaten 6e COVID-19 enquête GMV

De zesde uitvraag van de COVID-19 enquête is van 11 tot en met 22 maart uitgezet onder de GMV achterban. Benieuwd naar de omzetontwikkeling, liquiditeit (maatregelen) en oorzaken van de omzetverandering in onze sector? Bekijk de Infographic

Lees verder
GMV
Nieuws

06/04/2021

1 minuut lezen

Oproep voor PPS-projecten geopend

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben op 1 april 2021 hun gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2022. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar.

Lees verder