Oproep PPS voorstellen HT2FTW 2018

2017, 03 april

5 minuten lezen

High Tech to Feed the World (HT2FtW) verbindt de topsectoren Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT, Agri&Food (A&F) en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U). Gezamenlijk zijn deze topsectoren goed voor 116 miljard euro aan toegevoegde waarde en 150 miljard euro aan export (zie bron). HT2FtW wil innovaties initiëren door intensiveren van samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in crossovers van deze topsectoren, om daarmee de concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van Nederland te versterken. HT2FtW vervlecht de toepassingsgebieden veredeling, tuinbouw, akkerbouw, dierlijke productie, ingrediënten, voedselproducten en machines voor de voedselverwerking met technologische ontwikkelingslijnen in hightech materialen, data-acquisitie, data-analyse en gebruik, automatisering en control, en systeemarchitectuur en integratie.

Versterken vraaggestuurd onderzoek en innovatie
Doel van het topsectorbeleid is om onderzoek en innovatie meer aan te laten sluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven, waartoe nadrukkelijk ook het MKB gerekend wordt. Om de vraagsturing te versterken wordt het bedrijfsleven opgeroepen samen met kennisinstellingen voorstellen in te dienen voor privaat-publieke samenwerking (PPS). De voorstellen voor onderzoek dienen een belangrijke bijdrage te hebben aan de realisatie van de agenda van High Tech to Feed the World. Nadere inhoudelijke toelichting staat vermeld in bijlage 2.

Eisen aan een PPS
In elke PPS dragen private partijen 50{79a1d8301988f39a8c3c8f67223bbd83ba5671ad737bd97a5fd6a78f8aad5391} bij in onderzoek bij TO2, en 30{79a1d8301988f39a8c3c8f67223bbd83ba5671ad737bd97a5fd6a78f8aad5391} in onderzoek bij universiteiten. Deze bijdrage mag deels uit een in-kind bijdrage bestaan en deels uit een cash bijdrage. Hierbij dient de cash bijdrage minimaal 50{79a1d8301988f39a8c3c8f67223bbd83ba5671ad737bd97a5fd6a78f8aad5391} van de totale private bijdrage te zijn. Meer informatie over cash en in-kind bijdragen kunt u vinden in bijlage 4. De PPS-voorstellen mogen een maximale looptijd van vier jaar hebben.

Beschikbaar budget
Voor deze oproep is tenminste 3 miljoen euro vanuit de TKI’s HTSM, A&F en T&U beschikbaar. Dit betreft PPS-programmatoeslag voor TNO, NLR, TU/e, UT en TUD en onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research. Het budget betreft de hele looptijd van een PPS.

Wie kan indienen?
In Nederland gevestigde private partners (bedrijven, brancheorganisaties) en kennisinstellingen kunnen een PPS-voorstel bij het TKI-bureau Agri&Food indienen als centraal verzamelpunt. Het voorstel moet door minimaal twee private partners en de betrokken kennisinstelling(en) worden ondersteund.

Proces van indienen en selectie
Het proces van indienen en selectie bestaat uit twee afzonderlijke fasen:
1. Indienen van een projectidee
2. Indienen van een volledig voorstel.
Na fase 2 wordt een advies uitgebracht over de toekenning van onderzoekcapaciteit of PPS-programmatoeslag op basis van een ranking van de voorstellen binnen het hiervoor beschikbare budget.

Projectidee
Het projectidee voor een PPS omvat een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) private partners, de beoogde kennisinstelling(en) en een berekening en voorziene dekking van het benodigde budget. Het projectidee is maximaal twee A4-tjes groot.
De indiener van een projectidee krijgt een terugkoppeling over de passendheid bij de HT2FtW agenda en de omvang van de aanmeldingen. Bij een sterke overvraag wordt aan enkele indieners het advies gegeven hun voorstel niet verder uit te werken, teneinde een sterke overvraag in de tweede fase te ontmoedigen. Indien relevant dan wordt contact opgenomen door de regisseurs van de TKI’s met suggesties voor samenwerking met andere partijen of met inhoudelijke adviezen.

Volledig voorstel
Voor het volledige voorstel gelden de volgende voorwaarden:

  • Het voorgeschreven format is volledig ingevuld.
  • De begroting is sluitend en goed onderbouwd.
  • Er is sprake van precompetitief onderzoek waarvoor een overheidsbijdrage legitiem is.
  • Het voorstel is ingediend door minimaal twee bedrijven en/of brancheorganisaties en één kennisinstelling

De volledige voorstellen kunnen uitsluitend worden beoordeeld als ze aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Beoordeling en advies projectvoorstellen
De beoordeling zal plaatsvinden door een gezamenlijke commissie van de drie TKI’s.
De beoordelingscommissie rankt de voorstellen en baseert zijn score van de voorstellen op de volgende criteria:
1. Kwaliteit van het voorstel
2. Kwaliteit en crossover gehalte van het consortium
3. Mate waarin het voorstel vernieuwend is
4. Bijdrage aan de HT2FtW innovatieagenda

Een verdere toelichting op de beoordelingscriteria vindt u in bijlage 3.

Besluitvorming
Het programmeringsadvies wordt voorgelegd aan de TKI-besturen voor besluitvorming.
De aanvrager krijgt uiterlijk 23 oktober 2017 bericht en motivatie over de toekenning. Tegen de uitspraak van de TKI’s over de beoordeling van het voorstel is geen beroep mogelijk.

Hoe en wanneer indienen?
Het projectidee moet uiterlijk maandag 1 mei 2017 om 9.00 uur bij het TKI-bureau Agri&Food aangemeld te zijn. Dit kan per email naar info@tki-agrifood.nl. Voor het voorstel is een verplicht format beschikbaar. Dit format is hier te downloaden.

Het volledige projectvoorstel moet uiterlijk maandag 17 juli 2016 om 9.00 uur bij TKI Agri&Food zijn ingediend. Dit kan per email naar info@tki-agrifood.nl. Voor het voorstel is een verplicht format beschikbaar. Dit format is hier te downloaden.

Zie hier het volledige overzicht van belangrijke data.

Nadere informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze call kunt u zich tot de volgende personen wenden:
• Frans Kampers (frans.kampers@wur.nl)
• José Vogelezang (josevogelezang@topsectortu.nl)
• Gerard Beenker (g.f.m.beenker@tue.nl)
• Marcel van Haren (marcel.van.haren@fme.nl)

Voor informatie over deze call kunt u per email vragen sturen naar TKI Agri&Food via info@tki-agrifood.nl.

 

Meer nieuws

GMV
Nieuws

01/09/2020

2 minuten lezen

Het belang van FoodSwitch

Om de economie post-COVID-19 te stimuleren lanceert het kabinet op Prinsjesdag waarschijnlijk een nieuw initiatief: het Groeifonds. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het programma FoodSwitch dat goede kans maakt hieruit te worden gefinancierd. FoodSwitch genereert nieuw verdienvermogen uit de noodzakelijk verduurzaming van de wereldwijde voedselproductie. Deze duurzaamheidsswitch biedt een unieke kans voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Lees verder
Leden
Nieuws

27/08/2020

2 minuten lezen

Reintjes Systems ontwikkelt automatische kratten uitvouwmachine

Een automatische kratten uitvouwmachine als arbeids- en tijdsvriendelijke oplossing voor het openvouwen van allerlei soorten kratten. Dat was het idee van Joost Reintjes, eigenaar van start-up onderneming Reintjes Systems. Eind juni 2019 startte Joost met de ontwikkeling van dit zelfbedachte plan. 1 jaar later is Reintjes Systems druk bezig met de realisatie van de eerste verkochte machine aan een gerenommeerde groenteteler.

Lees verder
Leden
Nieuws

26/08/2020

2 minuten lezen

Mki-subsidie om leren en ontwikkelen te stimuleren

Jouw medewerkers zijn de sleutel van het succes van je bedrijf. Daarom is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. Zo blijf je als werkgever aantrekkelijk en blijven jouw medewerkers voorop als de vakmensen van de toekomst. Maar leren is niet altijd makkelijk: onvoldoende tijd, te weinig capaciteit of een gebrek aan geld staat een leven lang ontwikkelen soms in de weg.

Lees verder