Internationale Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen Seed Money Projecten (SMP) 2017

2017, 24 maart

4 minuten lezen

Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de Agri&food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem. Voorwaarde is deelname van een lokale probleemeigenaar (bedrijf en/of overheid) die behoefte en noodzaak van het project kan duiden. Het resultaat van een Seed Money Project is een plan voor haalbaarheid van internationale samenwerking. Dit kan zijn een onderzoeksvoorstel bij Wageningen Research of een andere kennisinstelling, maar ook een plan voor een andere regeling via bijvoorbeeld RVO, BuZa of internationale organisatie. Een vervolgproject moet bijdragen aan internationale systeemoplossingen in de Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector in samenwerking met Nederlandse bedrijven.

Vergoeding en beschikbaar budget
Een SMP is een instrument van de topsectoren A&F en T&U. Een aanvrager vanuit het bedrijfsleven of een landbouwraad kan experts inschakelen van Wageningen UR ter indicatieve waarde van 25k€ maar maximaal 40 k€ incl. BTW. Het budget van 25k€ is van toepassing bij vooral deskresearch en activiteiten in Nederland, het budget van 40 k€ is van toepassing indien ook een landenbezoek nodig is. Voor 2017 is een gezamenlijk (A&F en T&U) budget beschikbaar van 500 k€ (incl. BTW) aan WRcapaciteit (400 k€ voor A&F en 100 k€ voor T&U). (NB: dit betreft dus niet vrij inzetbaar budget). Hiervoor kunnen ca. 15 SMP gehonoreerd worden. De bijdrage van bedrijven in het project bestaan uit de eigen reiskosten en de uren die bedrijven besteden. Dit wordt beschouwd als een in-kind bijdrage. Er worden geen eisen gesteld aan de omvang van de private bijdrage. Wel wordt actieve betrokkenheid gevraagd van bedrijven.

Wanneer komt u in aanmerking voor een SMP?
 Uw voorstel past in één van de roadmaps (A&F) of innovatiethema’s (T&U), is binnen de lokale context innovatief en gericht op kennisontwikkeling en bevordert nieuwe marktkansen van Nederlandse bedrijven;
 Er is betrokkenheid van meer dan één Nederlandse MKB-er;
 De lokale vraag is duidelijk en kan worden aangetoond via betrokkenheid van een lokale partij;
 Uw initiatief is bij voorkeur gericht op markten en landen, die de topsectoren prioriteit geven;

A&F: Focuslanden: China (max. 3 projecten), Indonesië, Brazilië, Mexico, Nigeria, Zuid-Afrika, Rusland. Volg-landen: India, Zuid-Korea, Japan, Iran, Ethiopië, Turkije, Chili, Colombia, Peru, Vietnam, Tanzania, Taiwan, Thailand, VS-California.

T&U: Ontwikkelingslanden en opkomende markten

Voorwaarden
 Het SMP-voorstel heeft niet eerder een TKI bijdrage ontvangen;
 Het SMP-voorstel moet worden aangevraagd door een bedrijf en / of de EZ Landbouwraad samen met een projectleider van Wageningen Research;
 Het bedrijf dient zelf tijd in het project te stoppen en de eigen reiskosten te financieren;
 Bij honorering van het voorstel dient een eindpresentatie te worden gegeven op een nader te bepalen datum in december 2017

Beoordeling en criteria
De aanvraag wordt beoordeeld door de een onafhankelijke commissie. Deze commissie rankt de voorstellen op basis van de volgende criteria:

1. Innovatieve oplossing in met name de volgende combinaties van marktvraag & NL aanbod (2 & 3 en 4 bij grote kans); 2. Bijdrage aan de A&F/T&U innovatieagenda
3. Betrokkenheid bedrijfsleven en lokale probleemeigenaar (door eigen inzet in tijd & geld)
4. Landenkeuze (evenwichtige verdeling)
Ieder criterium krijgt maximaal 10 punten. Van de totale score wordt het gemiddelde berekend. De projecten worden op volgorde van ranking gehonoreerd.

Aanvragen en toelichting
Een aanvraag legt u vast op maximaal 4 A-4. het format kunt u vinden op de website van het TKI Agri&Food www.tki-agrifood.nl/aan-de-slag en de website van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen www.topsectorTU.nl U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk 24 april 2017 12.00 uur via info@tkiagrifood.nl

Voor inhoudelijke vragen en toelichting kunt u terecht bij:

A&F: Marinus Overheul, 06 11376973 / M.Overheul2@minez.nl (tot eind juni)
T&U: Rubert Konijn, 070 3490307 / rubertkonijn@topsectorTU.nl

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij: Wijnie van Eck / wijnie.vaneck@tki-agrifood.nl

Meer nieuws

In deze visie zet minister Schouten (LNV) uiteen welke kansen en risico's er zijn, en aan welke randvoorwaarden op hoofdlijnen moet worden voldaan om digitalisering in te kunnen zetten voor de maatschappelijke opgaven in landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Lees verder
Nieuws

09/09/2021

2 minuten lezen

Track – Foodprocessing & materiaalpaspoorten

Hoe circulair is een product? Dat is nog vaak lastig om objectief vast te stellen. Het is nog niet voor iedereen duidelijk wat circulariteit nu precies inhoudt. Tegelijkertijd komen er al veel nieuwe meetinstrumenten op de markt. Producenten en afnemers in de maakindustrie hebben behoefte aan eenduidige en uniforme meetmethode om circulaire data van een product vast te leggen.

Lees verder
Leden
Nieuws

02/08/2021

1 minuut lezen

Op weg naar duurzame verpakkingen

'Minder, dunner en innovatiever' dat is de aanpak van GMV-lid Syntegon als het gaat om de (voedsel) verpakkingen van morgen. Samen met verpakkingsontwerpers, materiaalspecialisten en voedselproducenten zetten zij in op een transitie naar duurzaam verpakken. Lees meer over deze aanpak

Lees verder