Call HT2FtW Seed Money projecten open tot 1 april a.s.

2016, 08 maart

6 minuten lezen

HT2FtW_SubsidieHighTech to Feed the World (HT2FtW) is een crossover-programma tussen de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen aan de ene kant en HighTech Systems and Materials (HTSM) en ICT aan de andere kant. Met deze Seed Money Projecten beoogt de topsector A&F de opstart (ofwel ‘seed’) van samenwerkingen tussen partners uit deze tot nog toe gescheiden sectoren te bewerkstelligen. Hierbij staat het vormen van een consortium en het, indien nodig, verifiëren van de haalbaarheid van innovatieve sleutelconcepten centraal.

Het doel van het programma HT2FtW is om bij te dragen aan een duurzame samenwerking en kennisontwikkeling voor de sectoren, waardoor de kansen voor innovaties tot ontwikkeling kunnen komen. Daarnaast kan over en weer geleerd worden van good practices, bijvoorbeeld ten aanzien van open innovatie (Hightech -> AgriFood) of maatschappelijke appreciatie (AgriFood -> Hightech).

HT2FtW
In het crossover-programma HT2FtW werken partners vanuit de verschillende sectoren samen om de kennis en mogelijkheden uit de sectoren optimaal te benutten voor innovaties die een bijdrage leveren aan oplossingen voor lange termijn uitdagingen. In onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe en waar deze samenwerking gestalte kan krijgen. Het zijn met name de kruispunten van de blauwe balken en de oranje kolommen waar interessante kansen te vinden zijn.

HT2FtW vlechtwerk

De Publiek/Private Samenwerkingen (PPS-en) dienen dan ook partners, die in één of meer blauwe elementen actief zijn, bijeen te brengen met partners uit de oranje elementen die de resultaten in concrete toepassingen kunnen benutten. Omdat innovaties pas innovaties zijn als ze ook in de markt worden geaccepteerd moeten de PPS-en ook aandacht besteden aan de maatschappelijke aspecten en zorgen en de economische levensvatbaarheid (groen).

Te verwachten resultaat
SMP-projecten leiden tot een uitgewerkt PPS-voorstel, inclusief financieel commitment van de betrokken bedrijven, dat bijdraagt aan de realisatie van de roadmap. Er moet een duidelijk visie zijn op de kennisontwikkeling (fundamenteel of toegepast) die nodig is en hoe de resultaten en innovaties naar de markt worden gebracht. Onderdeel hiervan is een beschrijving van reeds beschikbare kennis en onderzoeksgroepen die actief zijn. Dit uitgewerkte PPS-voorstel kan worden ingediend bij calls van de topsectoren A&F en/of T&U; voor middelen die eventueel door HTSM beschikbaar worden gesteld; bij relevante STW calls; en bij additionele middelen die beschikbaar komen voor deze crossover. Deze PPS-voorstellen moeten uiterlijk 1 oktober beschikbaar zijn (of eerder indien dit voor de betreffende call nodig is).

Vergoeding en beschikbaar budget
Een SMP-project is een instrument van de topsector A&F. Een aanvrager vanuit het bedrijfsleven kan experts inschakelen van DLO ter indicatieve waarde van 25k€ tot een maximum van 50 k€ incl. BTW. Voor 2016 is een budget beschikbaar van 260 k€ (incl. BTW) aan capaciteit van DLO.
De bijdrage van bedrijven in het project bestaan uit de eigen reiskosten en de uren die bedrijven besteden. Dit wordt beschouwd als een in-kind bijdrage. Er worden geen eisen gesteld aan de omvang van de private bijdrage. Wel wordt actieve betrokkenheid gevraagd van bedrijven.

Wanneer komt u in aanmerking voor een SMP-project?
• Het voorstel mikt op een PPS die past in één of meer van de in HT2FtW beschreven kruispunten van technologie en toepassing, innovatief is en gericht op kennisontwikkeling en nieuwe marktkansen van Nederlandse bedrijven bevordert;
• Het voorstel draagt bij aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de A&F- en T&U-sectoren staan en adresseert ook vraagstukken rond maatschappelijke appreciatie;
• Er is betrokkenheid van bedrijven en kennisinstellingen van zowel de agri/tuinbouw/foodsector als de hightech/ICT-sector;
• Er is een lange termijn perspectief dat gedragen wordt door de kern van het consortium en daarvan afgeleid kunnen kortere termijn doelen worden gedefinieerd;
• Het voorstel moet bijdragen aan verbetering van economische, maatschappelijke en wetenschappelijke aspecten;
• Het betreft een Publiek/Private Samenwerking, waarvoor ondersteuning vanuit de overheid en een publieke kennisinstelling nodig is;
• Het initiatief is bij voorkeur gericht op markten die vanuit de topsectoren prioriteit hebben.

Voorwaarden
• Het voorstel heeft niet eerder een TKI-bijdrage ontvangen;
• Het voorstel moet worden aangevraagd door een bedrijf of brancheorganisatie;
• De indiener heeft zich ervan verzekerd dat gevraagde kennis/expertise voorhanden is;
• De deelnemende bedrijven dienen zelf tijd in het project te stoppen en de eigen kosten te financieren;
• Het eindresultaat van het SMP-project dient uiterlijk 1 okt opgeleverd te worden.
• Daarbij moet er ook een publieke samenvatting worden geleverd.

Beoordeling en criteria
De aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie samengesteld uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Deze commissie rankt de voorstellen op basis van vastgestelde criteria. In de bijlage staan de criteria plus de maximale score beschreven. Van de totale score wordt het gemiddelde berekend. De projecten worden op volgorde van ranking gehonoreerd.

Aanvragen en toelichting
Een aanvraag leg je vast op maximaal 4 pagina’s A-4. Het format kun je vinden op de website van TKI Agri&Food www.tki-agrifood.nl/aan-de-slag.
Je kunt de aanvraag indienen tot uiterlijk 1 april 2016 9.00 uur via info@tki-agrifood.nl
Op 18 april 2016 ontvang je bericht over de beoordeling.

Voor vragen en toelichting kun je terecht bij:

Wijnie van Eck, directeur toegepast onderzoek TKI Agri & Food, 06-53444928, wijnie.vaneck@tki-agrifood.nl
Frans Kampers, coördinator HT2FtW, 0317-481262, frans.kampers@wur.nl
Peter van Dijken, directeur Food and Nutrition van TNO, 088-8668463, peter.vandijken@tno.nl

Criteria voor beoordeling van de Seed Money Projecten
(maximaal 5 punten per criterium)

1. Lange termijn perspectief
Richt het SMP zich op een PPS met een aantrekkelijk, uitdagend maar ook realistisch lange termijn perspectief dat voor de maatschappij relevant is en ook vanuit een economisch perspectief tot waardecreatie zal leiden?
Is er sprake van marktfalen? Betreft het een uitdaging die zonder overheids-bijdrage niet, of sterk vertraagd zou worden opgelost?
2. Innovativiteit en economisch perspectief
Zijn er, vanuit het lange termijn perspectief, meer concrete korte termijn deliverables te definiëren die vernieuwend zijn voor de agrarische en/of hightech sector en voor de partners ook economisch relevant zijn?
Kunnen de resultaten worden vertaald in producten voor een koopkrachtige markt?
Bieden deze producten mogelijkheden die tot nog toe niet beschikbaar waren?
Is er potentie om IP te vestigen?
Zijn de resultaten opschaalbaar en/of toepasbaar in andere sectoren of geografische regio’s?
3. Maatschappelijke aspecten
Adresseert het PPS belangrijke maatschappelijke uitdagingen als ‘gezondheid’, ‘duurzaamheid’, ‘voedselzekerheid’ en/of ‘veiligeheid’?
Zijn de maatschappelijke aspecten die verband houden met de beoogde hightech innovaties in de agrarische en voedingssectoren goed in beeld gebracht en is er een plan voorzien hoe daarmee om te gaan?
Zijn er partners in het consortium die hierin expliciet taken toebedeeld hebben gekregen?
4. Samenwerking in het beoogde PPS
Zijn er voldoende bedrijven in beeld die hun primaire markt in de agrifood sector hebben?
Zijn er voldoende bedrijven in beeld die hun primaire markt in de hightech sector hebben?
Zijn er kennisinstellingen uit zowel de agro/tuinbouw/food sector als uit de hightech/ICT sector betrokken?
Is er MKB in het consortium voorzien?
5. Kwaliteit van het project en het consortium
Is het SMP projectplan realistisch en zullen de beoogde resultaten op tijd worden opgeleverd?
Zijn partners in het SMP project voldoende aangesloten op de relevante netwerken om het PPS te kunnen realiseren?

 

Meer nieuws

Op donderdag 6 juni organiseert HDN, in samenwerking met Hemmink en Draka, een kennissessie over ‘hygiëne en EMC in de elektrotechniek’. Deze beide thema’s, food en EMC, hebben veel raakvlakken maar ook hun eigen, specifieke aandachtspunten.

Lees verder

Ontdek hoe handelsmissies bedrijven helpen de wereld te veroveren! Uit onderzoek van het CBS blijkt dat deelname aan handelsmissies de kans vergroot dat bedrijven gaan handelen met of investeren in het bezochte land.

Lees verder
GMV
Nieuws

05/05/2024

1 minuut lezen

26 juni | GMP in de voedingsmiddelen industrie, Nieuwegein

Op woensdag 26 juni organiseert HDN een training Good Manufacturing Practices (GMP) in de voedingsmiddelenindustrie.

Lees verder