Terms of use

Op de site en nieuwsbrieven van de vereniging GMV zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site en nieuwsbrief te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. GMV heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. GMV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. GMV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. GMV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. GMV garandeert evenmin dat de GMV-sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de GMV-sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door GMV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. GMV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico.

De Vereniging GMV, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de GMV-website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Je verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de GMV-site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GMV, de inhoud van de GMV-site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van GMV.

Op de GMV-site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2024 Vereniging GMV