Privacy policy

GMV respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. GMV verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze privacyverklaring.

GMV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als GMV bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt GMV van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

GMV draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

GMV heeft, gezien de aard en de beperkte omvang van de verwerkingen, gekozen om geen FG te benoemen maar een privacy officer benoemd. Deze functie wordt vervuld door Theo Bruinsma, en te bereiken via het e-mailadres info@dutchfoodsystems.nl.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.